f-7-6-10_ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รหัส  f-7-6-10

ชื่อเรื่อง_ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าของ และสำนักพิมพ์   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีพิมพ์  พศ. 2551