f-7-6-11_ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย

รหัส f-7-6-11

ชื่อเรื่อง_ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย

ชื่อผู้แต่ง  ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ

โครงการเอเชียตะยันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิืทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์  พฤศจิกายน 2549