f-7-6-13_อิสลามกับความจริงที่ต้องรู้

รหัส f-7-6-13

ชื่อเรื่อง_อิสลามกับความจริงที่ต้องรู้

ผู้แต่งและผู้แปล  สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีพิมพ์ ครั้งที่ 2 พศ. 2551