f-7-6-14_deepsouth เรียนรู้และเ้ข้าใจชายแดนใต้ : สงครามความรู้สึก

รหัส f-7-6-14

ชื่อเรื่อง_deepsouth เรียนรู้และเ้ข้าใจชายแดนใต้ : สงครามความรู้สึก ปมลึกไฟใต้

ชื่อบรรณาธิการ มูฮัมมันอายุบ ปาทาน

สำนักพิมพ์  DSW