f-7-6-16_การไต่สวนการตาย

รหัส f-7-6-16

ชื่อเรื่อง_การไต่สวนการตาย : ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและทำเทียม

จัดพิมพ์โดย  คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ