f-7-6-21_บทบาทผดุงครรภ์โบราณใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

รหัส f-7-6-21

ชื่อเรื่อง_บทบาทผดุงครรภ์โบราณใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

สนับสนุนงบประมาณ  กรมอนามัย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ชื่อผู้แต่ง   สุดารัตน์  ธีระวร  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา