f-7-6-23_รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้วุฒิสภา

รหัส f-7-6-23

ชื่อเรื่อง_รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้วุฒิสภา

เจ้าของ สำนักกรรมาธิการ 2 สำงานเลขาธิการวุฒิสภา