f-7-6-27_สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข สถาบการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รหัส  f-7-6-27

ชื่อเรื่อง_สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข สถาบการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าของ สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ (1992)

ปีพิมพ์  พศ. 2551