f-7-6-28_ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

รหัส  f-7-6-28

ชื่อเรื่อง_ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

จัดทำโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เสนอในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลกระทบและแนวทางสร้างสันติสุขในมุมมองของคนทำงานในพื้นที่ตามโครงการ

"ศึกษาสภาพปัญหาในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2" สถาบันอิศรา 30 สิงหาคม 2550

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี