f-7-6-30_สรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บศ.)

รหัส f-7-6-30

ชื่อเรื่อง_สรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ในรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2550)

เจ้าของ สำนักงานเลขานุการ ศอ.บต. / www.sbpac.moi.go.th  โทร. 077-274-476