f-7-6-32_รัฐประศาสโนบาย นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสัันติภาพ

รหัส f-7-6-31

ชื่อเรื่อง_ใต้สันติสุขสู่ Paradise on earth สร้าง World Peace and understanding เำพื่อ weath and health ของภูมิภาค

สำนักพิมพ์ สำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีพิมพ์ พศ. 2551