f-7-6-37_ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 24

รหัส  f-7-6-37

ชื่อเรื่อง_ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 24

เจ้าของ โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อผู้เขียน  สาธิต  มนัสสุรกุล

ชื่อบรรณาธิการ  สุรชาติ  บำรุงสุข