f-7-6-39_วาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต้-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 21

รหัส  f-7-6-39

ชื่อเรื่อง_วาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต้-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 21

เจ้าของ  โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อผู้เขียน  ปัญญศักย์  โสภณวสุ

ชื่อบรรณาธิการ  สุรชาติ  บำรุงสุข