f-7-6-42_การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 4

รหัส  f-7-6-42

ชื่อเรื่อง_การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 4

เจ้าของ โครงการความมั่นคงศึกษา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อบรรณาธิการ  สุรชาติ  บำรุงสุข