f-7-6-45_การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 10

รหัส  f-7-6-45

ชื่อเรื่อง_การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 10

ชื่อผู้แต่ง   สุรชาติ  บำรุงสุข และ คณะ

เจ้าของ โครงการความมั่นคงศึกษา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย