f-8-6-1_รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2544-2546

รหัส f-8-6-1

ชื่อเรื่อง_รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2544-2546

เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  ก.พ. พศ. 2549