f-8-6-3_ประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รหัส f-8-6-3

ชื่อเรื่อง_ประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ชื่อบรรณาธิการ  ดร.สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง

จัดทำโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2554