f-8-6-9_ความขัดแย้งความขอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย

รหัส f-8-6-9

ชื่อเรื่อง_ความขัดแย้งความขอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

เจ้าของ สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์  พศ. 2552