f-8-6-10_แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

รหัส f-8-6-10

ชื่อเรื่อง_แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เพศศึกษาเพื่อเยาวชน

เจ้าของและสำนักพิมพ์ องค์การแพธ (Path)

่ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2550