f-8-6-13_การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย

รหัส f-8-6-13

ชื่อเรื่อง_การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย

เจ้าของ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

สำนักพิมพ์  สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2552