f-8-6-18_นักรบเหรียญบาท

รหัส  f-8-6-18

ชื่อเรื่อง_นักรบเหรียญบาท

ชื่อผู้เขียน   สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา  วิทยสมบูรณ์  (โครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้)

สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์  มิถุนายน พศ. 2552