f-8-6-19_สร้างไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

รหัส  f-8-6-19

ชื่อเรื่อง_สร้างไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แนวพัฒนาชาติ  สร้างอำนาจรัฐ

ชื่อผู้แต่ง  ดำรง  ลักธพิพัฒน์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน