f-8-6-20_อนาคตระยองเส้นทางสู้สังคมสุขภาพ

รหัส  f-8-6-20

ชื่อเรื่อง_อนาคตระยองเส้นทางสู้สังคมสุขภาพ

ชื่อผู้เขียน  เดชรัต  สุขกำเนิด, ศุภกิจ  นันทะวรการ, วิภวา ชื่นชิต, สุพรรณี ศถุงฆาร

สำนักพิมพ์  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ปีพิมพ์  ธันวาคม พศ. 2551