f-8-6-23_เรือ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รหัส f-8-6-23

ชื่อเรื่อง_เรือ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เจ้าของ  สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักพิมพ์  สิปประภา

ปีพิมพ์  พศ. 2547