f-8-6-24_สิทธิมนุษยชนเส้นทางสู่สันติประชาธรรม

รหัส  f-8-6-24

ชื่อเรื่อง_สิทธิมนุษยชนเส้นทางสู่สันติประชาธรรม

ชื่อผู้แต่ง  เสน่ห์  จามริก

สำนักพิมพ์  สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2545