f-8-6-27_ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ : มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

รหัส  f-8-6-27

ชื่อเรื่อง_ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ : มายาคติ การผูกขาด และคอรัปชั่น ในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ชื่อผู้แต่ง  วิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ

เจ้าของ  มูลนิธิชีววิถี

ปีพิมพ์  พฤษภาคม พศ. 2551