f-7-6-46_สนามข่าวสีแดงเรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้

่รหัส f-7-6-46

ชื่อเรื่อง_สนามข่าวสีแดงเรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้

ชื่อบรรณาธิการ   ภาสกร  จำลองราช

เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2550