f-8-4-1_รอบรู้เรื่องคนพิการ

รหัส f-8-4-1

ชื่อเรื่อง_รอบรู้เรื่องคนพิการ

เจ้าของ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอาุยุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์