f-8-4-3_การดูแลต่อเนื่องครบวงจรที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุไทย

รหัส f-8-4-3

ชื่อเรื่อง_การดูแลต่อเนื่องครบวงจรที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุไทย

ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิง สิรินทร  ฉันสิิริกาญจน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อายุ เรื่อง "บทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"

จัดโดย เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 13 กค. พศ. 2549