f-8-4-4_ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน

รหัส  f-8-4-4

ชื่อเรื่อง_ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน

ชื่อผู้แต่ง  รศ. ศศิพัฒน์  ยอดเพชร  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อายุ เรื่อง บทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จัดโดย เครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันท่ 13 กค. 2549