f-8-4-5_กรอบการดำนินการ : เพื่อการปกป้อง ดูแลและให้การสนับสนุนเด็กกำพร้า และเด็กที่อยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในโลกที่เีกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์

รหัส  f-8-4-5

ชื่อเรื่อง_กรอบการดำนินการ : เพื่อการปกป้อง ดูแลและให้การสนับสนุนเด็กกำพร้า และเด็กที่อยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในโลกที่เีกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์