f-8-4-6_ประเทศไทยกับโรคเอดส์ ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทาย

รหัส  f-8-4-6

ชื่อเรื่อง_ประเทศไทยกับโรคเอดส์ ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทาย

เจ้าของ  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2547