f-8-4-12_ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

รหัส f-8-4-12

ชื่อเรื่อง_ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ชื่อเรื่อง สำนักส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปีพิมพ์  พศ. 2547