f-8-4-15_ความฝันของแผ่นดิน พิมพ์ครั้งที่ 3

รหัส f-8-4-15

ชื่อเรื่อง_ความฝันของแผ่นดิน พิมพ์ครั้งที่ 3

เจ้าของ คณะศึกษา การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ตะวันออก

ปีพิมพ์ เมษายน พศ. 2540