f-8-4-16_คนคุ้ยขยะ : พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน

รหัส  f-8-4-16

ชื่อเรื่อง_คนคุ้ยขยะ : พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน

ชื่อบรรณาธิการ  สุวัฒน์  คงแป้น

สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  และมูลนิธิชุมชนเมือง

ปีิพิมพ์  กันยายน พศ. 2544