f-8-4-21_กินรวบประเทศไทย

รหัส  f-8-4-21

ชื่อเรื่อง_กินรวบประเทศไทย : พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร (อาศัยอำนาจทางการเมืองแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องได้อย่างไร)

เจ้าของ เครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง

ปีพิมพ์  กุมภาพันธ์ พศ. 2549