f-8-4-22_ดรรชนีชี้วดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2545

รหัส f-8-4-22

ชื่อเรื่อง_ดรรชนีชี้วดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2545: Corruption Perception Index 2002

เจ้าของ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย Transparency Thailand