f-8-4-25_สรุปแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี : การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4

f-8-4-25

ชื่อเรื่อง_สรุปแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี : การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4

ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน พศ. 2538

เ้จ้าของ  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์