f-8-4-26_ภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์

รหัส f-8-4-26

ชื่อเรื่อง_ภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์

(จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์กับครอบครัว)

ชื่อผู้เขียน   เกศินี  จุฑาวิจิตร

เจ้าของ โครงการหนังสือชุดนิเทศศาสตร์ บัณฑิตศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  ธันวาคม พศ. 2536