f-8-5-1_บันทึกประวัติศาสตร์พลังประชาชนต้านทุนนิยม(ดิบ)ฮุบสื่อ

รหัส f-8-5-1

ชื่อเรื่อง_บันทึกประวัติศาสตร์พลังประชาชนต้านทุนนิยม(ดิบ)ฮุบสื่อ : เสรีสื่อ เสรีประชาชน

ชื่อบรรณาธิการ  ธีรเดช เีอี่ยมสำราญ

เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2548