f-8-5-3_ตำนานคำอเมริกัน : American Words & Their Legends

รหัส  f-8-5-3

ชื่อเรื่อง_ตำนานคำอเมริกัน : American Words & Their Legends

(จาดคอลัมน์  ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน)

ชื่อผู้เขียน  จำนงค์  วัฒนเกส

สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2542