f-8-5-4_ไทยกับเอเชีย การเมือง ทุนและความมั่นคง ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

รหัส  f-8-5-4

ชื่อเรื่อง_ไทยกับเอเชีย การเมือง ทุนและความมั่นคง ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

ชื่อผู้เขียน  อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์

สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ พศ. 2546