f-8-5-6_เวียดนามกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาแนวความร่วมมือในกรอบของกฎเกณฑ์ระหว่างชาติ

รหัส  f-8-5-6

ชื่อเรื่อง_เวียดนามกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาแนวความร่วมมือในกรอบของกฎเกณฑ์ระหว่างชาติ

ชื่อผู้แต่ง  ปิยพัฒน์  บุนนาค

ผลงานวิจัย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ด้านการพัฒนานักวิจัย

สำนักพิมพ์  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพิมพ์  กุมภาพันธ์  พศ. 2545