f-8-5-9_เีกี่ยวกับอินเดีย

รหัส f-8-5-9

ชื่อเรื่อง_เีกี่ยวกับอินเดีย

ชื่อผู้แต่ง  พระราชธรรมุนี  (เกียรติ สุกิตติ)

วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

มหาชนบท 16 แคว้นในชมพูทวีปสมัยพุทธิกาล

ปีพิมพ์  พศ. 2549