f-8-5-11_ความสัมพันธ์ไทย – ลาว ในสายตาของคนลาว

รหัส f-8-5-11

ชื่อเรื่อง_ความสัมพันธ์ไทย - ลาว ในสายตาของคนลาว

ชื่อผู้แต่ง  เชียน ธีระวิทย์,  อดิศร  เสมแย้ม, ทานตะวัน  มโนรมย์,

สำนักพิมพ์   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เจ้าของ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ ตุลาคม พศ. 2544