f-8-5-13_ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดียในทศวรรษปัจจุบันและลู่ทางความร่วมมือในอนาคต

รหัส  f-8-5-13

ชื่อเรื่อง_ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดียในทศวรรษปัจจุบันและลู่ทางความร่วมมือในอนาคต

ชื่อบรรณาธิการ  ดร.โคริน  เฟื่องเกษม

คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

ปีพิมพ์  พศ. 2540