f-8-5-15_การประเมินความต้องการของชุมชนบริเวณพื้นที่รองรับผู้หนีภัยชายแดนไทย-พม่า:อำเภอท่าสองยางและอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รหัส f-8-5-15

ชื่อเรื่อง_การประเมินความต้องการของชุมชนบริเวณพื้นที่รองรับผู้หนีภัยชายแดนไทย-พม่า:อำเภอท่าสองยางและอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ชื่อผู้แต่ง  สุภาค์พรรณ  ขันชัย, กัณณิกา อังศุธนสมบัติ, สมาน เหล่าดำรงชัย,  จิราำภรณ์ โชติพานิช

สำนักพิมพ์  ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์   กันยายน  พศ. 2546