f-8-5-17_พม่าผ่าเมือง

รหัส  f-8-5-17

ชื่อเรื่อง_พม่าผ่าเมือง

ชื่อผู้แต่ง  เกียรติชัย  พงษ์พาณิชน์

สำนักพิมพ์  มติชน

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน พศ. 2536