f-8-5-18_กระแสการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิค

รหัส  f-8-5-18

ชื่อเรื่อง_กระแสการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค

(การปฏิรูปการศึกษาและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ระบบการศึกษาและกฎหมายการศึกษา ระบบบริหารการศึกษาและงบประมาณ)

สำนักพิมพ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปีพิมพ์  พศ. 2540