f-8-5-19_บันทึกการเดินทางอาเซียน

รหัส f-8-5-19

ชื่อเรื่อง_บันทึกการเดินทางอาเซียน

เจ้าของและสำนักพิมพ์  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ปีพิมพ์  ธันวาคม พศ. 2552